طراحی سایت

داستان عامه پسند

گردآورنده
زرتشت رحیمی


نخبه گرایی هنرمدرن که با کمبود اقبال، و شاید به گنگی در ایجاد زبانی تصویری و همه فهم منجر می شود. هنرمندی را که نیاز به سخن گفتن و نقد مخاطب را رودررو احساس می کند به ایجاد ترفندی وادار می سازد و آن استفاده از زبان مشترکی است که فرهنگ عامه را شکل می دهد و از آنجا درِ جدل خود را باز می کند. در این مجموعه هنرمند با وجود کمبود منابع مستدل و مستند(تغییر سیاست در فرهنگ پس از انقلاب و گسست عمیق درشکل بسیاری از مسائل به این کمبود ها دامن زده است) دست به کنکاش و مطالعه ی بخشی از تاریخ معاصر فرهنگ عامه در ایران می زند و آنچه را می یابد، با نگاهی هوشمندانه ، طنزآلود و انتقادی تبدیل به آثاری می کند تا بازی را برهم زند و داستان را آنگونه که می بیند بازگو کند، به شکلی که مؤثر بیفتد و بیننده را در برابر لحظه ای قرار دهد که به زعم من مصرف کننده تبدیل به مصرف شونده شده است. ======== زرتشت رحیمی 1394

  • 1 / 3

ماژیک و رنگ افست روی پارچه